NASZE SZKOLENIA

O SZKOLENIACH PCP

Dla naszych Klientów organizujemy szkolenia dedykowane oraz tworzymy indywidualne cykle szkoleniowe w zakresie organizacji, optymalizacji i zarządzania procesami: produkcyjnymi, administracyjnymi oraz logistycznymi.

Każde szkolenie opiera się na przykładach..

..zdjęciach, filmach z rzeczywistych procesów, często symulacjach, na bazie których wykonywane są ćwiczenia umożliwiające zrozumienie i trening przekazywanej wiedzy i nabywanie praktycznych umiejętności.
Szkolenia zamknięte mają formę warsztatów prowadzonych na halach produkcyjnych lub w miejscu występowania analizowanego procesu.

Każde szkolenie odnosi się do Twojego realnego procesu, korzystamy z realnych danych do obliczeń i analiz – dlatego nasi uczestnicy cenią praktyczne podejście trenerów PCP! Dla potrzeb naszych Klientów po poznaniu specyfiki procesu możemy stworzyć dedykowane gry szkoleniowe, jakie projektowaliśmy dla wybranych Klientów.

NASZE SZKOLENIA

Gra symulacyjna Lean Game pozostaje na długo w pamięci uczestników. Każda grupa, która rozegrała grę z nami zaangażowała się na tyle, że w trakcie przerw dyskutowano o kolejnych zmianach i usprawnieniach, jakie należy wprowadzić w symulowanym przedsiębiorstwie.

Gra daje uczestnikom możliwość realnego odczucia, jak ich decyzje wpływają na zmiany fizyczne i finansowe przedsiębiorstwa. Zatem mają szanse uniknąć w rzeczywistości wielu błędów, a przede wszystkim poznać mechanizmy rządzące przepływem materiałów, przezbrojeniami, zmianami w planach zamówień, reorganizacją procesu i wiele innych. Potem pozostaje jeszcze przenieść nowe umiejętności do swojej fabryki.

Podczas gry jako jeden z pracowników fabryki:

 • dowiesz się jakich metod użyć aby zbadać efektywność procesu
 • zobaczysz jakie skutki przyniesie praca zespołowa nad eliminacją strat
 • zrozumiesz jaki wpływ na proces ma wprowadzenie 5S, SMED, kanban, TPM, one-piece-flow oraz kiedy jest właściwy moment aby wykorzystać te narzędzia
 • zobaczysz filmy i zdjęcia z hal produkcyjnych z rzeczywistych wdrożeń poszczególnych narzędzi
 • będziesz mógł porozmawiać o wdrożeniu w swoim Zakładzie oraz wymienić się doświadczeniami
 • zanim zaczniesz działać na żywym organizmie swojego Zakładu przetestujesz wprowadzanie zmian w bezpiecznych warunkach procesu symulowanego

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: 8-14 osób

Forma szkolenia: Gra symulacyjna, prezentacja multimedialna, analiza filmów i zdjęć, ćwiczenia w podgrupach, dyskusje w odniesieniu do procesów uczestników. Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.

Adresaci: Kierownicy i mistrzowie produkcji, specjaliści różnych działów w firmach produkcyjnych, Liderzy Lean, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu Lean.

Trenerzy: Inżynierowie zajmujący się wdrożeniem Lean w zakładach produkcyjnych na terenie całego kraju.

Najlepszą formą nauki jest doświadczenie!

Taka metoda poznania i zrozumienia metodyki Lean w biurze wykorzystana została w grze symulacyjnej Lean Admin Game.

Podczas gry wcielisz się w jedną z ról uczestników procesu administracyjnego, po to aby na ”własnej skórze” odczuć jak wprowadzane zmiany wpływają na proces:

 • przekonasz się ile niezauważalnych strat występuje w codziennej pracy biurowej
 • wykonasz mapy procesów administracyjnych metodami VSM i Makigami
 • zrozumiesz jaki wpływ na proces ma wprowadzenie narzędzi Lean Admin
 • przetestujesz narzędzia 5S, zarządzanie wizualne, one-paper-flow na symulowanym procesie
 • zobaczysz zdjęcia, analizy z innych firm w trakcie wdrażania Lean office
 • zobaczysz jakie skutki przyniesie reorganizacja procesu dla najbardziej optymalnej organizacji firmy
 • będziesz mógł analizować swoje procesy z wykorzystaniem narzędzi Lean Admin

Korzenie Lean Admin Game – podobnie jak większości tego typu gier – sięgają gry i filmu video Hewlett Packards ”Stockless Production” z 1983 roku. Przystosowaniem jej do procesów administracyjnych zajął się Joakim Hillberg z Chalmers University of Technology. Lean Admin Game testowana była poprzez specjalistyczną firmę szkoleniową Revere w Szwecji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania: 1- 2 dni

Liczba uczestników: 8-14 osób

Forma szkolenia: Gra symulacyjna, prezentacja multimedialna, analiza danych z procesów z gry, analiza danych z rzeczywistych procesów administracyjnych uczestników, praca w podgrupach z narzędziami Lean Admin. Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.

Adresaci: Pracownicy działów administracyjnych firm handlowych, usługowych, administracji publicznej i prywatnej, działy administracyjne firm produkcyjnych.

Trenerzy: Doświadczeni specjaliści wdrażający tematykę Lean Admin w firmach różnych branż na terenie kraju.

Gra symulacyjna Warehouse Game przewidziana jest dla pracowników zarządzających obszarami magazynowymi. Stworzona została przez trenerów PCP, odzwierciedlając procesy zachodzące w logistyce magazynowej.
Pozwala zobrazować problemy jakie mogą wystąpić w obszarze magazynowym i ekspedycyjnym w związku z brakiem dobrej organizacji pracy. Celem gry jest pokazanie narzędzi usprawniających pracę magazynu i ekspedycji oraz ukazanie różnicy w czasie wykonywania czynności przy różnej organizacji pracy.


Gra składa się z 3 rund, gdzie w każdej z nich istotne są zlecenia wystawione przez Klienta oraz czas ich realizacji. Poszczególne komórki kompletacji, pakowania i transportu mają za zadanie w jak najszybszym czasie dostarczyć Klientowi dobrze przygotowane i właściwe zamówienie. W początkowych rundach proces jest chaotyczny, „zatyka” się w wielu miejscach, ale dzięki rozwiązaniom wprowadzanym przez uczestników mniejsza liczba osób obsługujących Klienta dostarcza znacznie więcej zamówień w krótszym czasie. Magazyn w trakcie kolejnych rund zaczyna być uporządkowany i dobrze zorganizowany, a Klient otrzymuje to czego oczekiwał na czas.

Zagadnienia realizowane podczas symulacji to na przykład:

 • poznanie metod diagnozowania i mapowania procesów magazynowych
 • możliwość zobaczenia w procesie wpływu nierównomiernego obciążenia pracą, typowych strat logistycznych, transportowych i magazynowych
 • wdrożenie 5S w obszarze magazynowym, eliminacja wąskich gardeł, reorganizacja procesu
 • procesy magazynowe i koszty magazynowania
 • poznanie narzędzi ABC/XYZ w optymalizacji magazynu
 • mierniki i wskaźniki zarządzania magazynem
 • praca zespołowa przy usprawnianiu pracy magazynu

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: 8-14 osób

Forma szkolenia: Gra symulacyjna, prezentacja multimedialna, analiza filmów i zdjęć z obszarów magazynowych, omówienie metod i narzędzi optymalizacji procesów magazynowych, ćwiczenia w podgrupach, dyskusje w odniesieniu do procesów uczestników. Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.

Adresaci: Kierownicy i pracownicy działów logistycznych, Kierownicy i pracownicy magazynów, Lean liderzy, właściciele Firm logistycznych

Trenerzy: Inżynierowie zajmujący się usprawnianiem procesów magazynowych w Firmach logistycznych i produkcyjnych na terenie całego kraju.

5S to metoda organizacji i standaryzacji miejsca pracy, która pomoże Ci uporządkować zakład, dział, stanowisko pracy i sprawi, że czas tracony dotychczas na szukanie materiałów, narzędzi, oczekiwanie i przemieszczanie się może być wykorzystany na efektywną pracę. 5S pomoże Ci również zadbać owizerunek Twojego zakładu i dobre nawyki pracowników.

Ponieważ szkolenie realizowane jest w formie zamkniętej, znacząca część zajęć odbywa się na hali produkcyjnej, w biurze lub innym obszarze w odniesieniu do konkretnych obszarów dedykowanych do wdrożenia systemu 5S. W ramach szkolenia może być również przeprowadzony audyt i usprawnienie istniejącego systemu.

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają metodykę wdrożenia systemu 5S na przykładach z wielu zakładów z różnych branż na terenie całego kraju
 • przeprowadzą audyt na własnych obszarach na terenie zakładu
 • dowiedzą się jak może wyglądać obszar lub stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z 5S oraz jakie to daje korzyści
 • zaprojektują na wybranym obszarze własnego zakładu elementy systemu 5S
 • zostaną przygotowani do wdrożenia i utrzymania systemu w swoim przedsiębiorstwie
 • otrzymają zestaw materiałów szkoleniowych oraz wskazówki pomocne przy wdrożeniu systemu z uwzględnieniem specyfiki firmy

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania: 1 – 2 dni (2 dniowe szkolenie z częścią praktyczną na hali)

Liczba uczestników: 5-14 osób

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, zdjęcia – przykłady z wielu wdrożeń, metodyka i najlepsze praktyki wdrożenia systemu 5S, przygotowanie do wdrożenia w zakładach uczestników, audyt obszarów, elementy 5S na hali produkcyjnej lub na obszarach objętych szkoleniem. Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.

Adresaci: Osoby zainteresowane tematyką 5S, specjaliści z firm produkcyjnych i administracyjnych odpowiedzialni za wdrożenie lub utrzymanie systemu 5S, Liderzy Lean, właściciele zakładów, kierownicy obszarów.

Trenerzy: Doświadczeni specjaliści wdrażający 5S w firmach różnych branż na terenie kraju.

Metodyka SMED zakłada, że każde przezbrojenie może ulec skróceniu, a odzyskany czas wykorzystany jest dla poprawy efektywności urządzeń i wielkości powstałej produkcji. Nasze dotychczasowe doświadczenia potwierdziły to założenie!
Metodyka SMED pozwoli Ci przyjrzeć się procesom przezbrojenia w Twoim przedsiębiorstwie oraz skrócić je o około 30-50% czasu jeżeli nie było poddawane wcześniejszym analizom.

Szkolenie ma zwykle formę warsztatu on the Job, gdzie znacząca część odbywa się na hali produkcyjnej. Przezbrojenie lub jego część jest rejestrowane, obserwowane a następnie analizowane przez uczestników szkolenia. Efektem szkolenia jest opracowany wspólnie z uczestnikami formularz PDCA z zadaniami do wykonania w celu skrócenia przezbrojenia.

Uczestnicy szkolenia:

 • zrozumieją na czym polega SMED na przykładzie gry symulacyjnej
 • przetestują metodykę SMED na przykładzie analizy filmów z przezbrojeń w zakładach produkcyjncych
 • dokonają rejestracji przezbrojenia lub jego fragmentu na wybranym urządzeniu w swoim zakładzie
 • wykorzystają metodykę SMED do analizy przezbrojenia lub jego fragmentu wraz z opracowaniem działań pozwalających na skrócenie przezbrojenia w swoim przedsiębiorstwie
 • w zespołach wypracują formularz PDCA z konkretnymi zadaniami do wykonania
 • będą przygotowani do kontynuacji działań SMED w swoim przedsiębiorstwie dla danego oraz dla innych urządzeń

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: 5 – 12 osób

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, gra symulacyjna SMED, analiza filmów z przezbrojeń, przykłady urządzeń przed i po analizie SMED, rejestracja przezbrojenia na wybranych urządzeniach uczestników, analiza przezbrojenia metodyką SMED w zespołach, opracowanie planu działań. Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.

Adresaci: Kierownicy oraz specjaliści działu utrzymania ruchu, działów technicznych i inżynieryjnych, kierownicy i brygadziści produkcyjni, pracownicy uczestniczący w przezbrajaniu urządzeń i linii produkcyjnych.

Trenerzy: Doświadczeni specjaliści wdrażający metodykę SMED w firmach różnych branż na terenie kraju.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodologią i dostępnymi narzędziami TPMpozwalającymi na poprawę efektywności i ciągłości ruchu parku maszynowego oraz organizacji wewnątrz działów utrzymania ruchu.
Szkolenie ma charakter warsztatowy i pozwala uczestnikom na przykładach z innych zakładów oraz w ramach ćwiczeń na hali produkcyjnej poznać zastosowanie TPM.

Uczestnicy w trakcie szkolenia:

 • poznają narzędzia i metodologię TPM
 • zobaczą przykłady, zdjęcia, analizy, formularze z innych zakładów produkcyjnych z wdrożonym systemem TPM
 • dowiedzą się jak pracować nad minimalizacją awarii, mikroprzestojów
 • zrozumieją jak korzystać z wskaźników OEE, MTTR, MTBF
 • zapoczątkują elementy wdrożenia TPM na wybranej maszynie w swoim zakładzie
 • w trakcie szkolenia przeanalizują wielowątkowo wybrane urządzenie pod kątem wdrożenia systemu TPM
 • opracują w zespołach wstępny projekt wdrożenia

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: 5 -12 osób

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, przedstawienie metodyki TPM, przykłady z wdrożeń, przedstawienie zdjęć, formularzy i analiz w ramach TPM z innych zakładów produkcyjnych, przygotowanie do wdrożenia TPM w środowisku pracy uczestników, analizy wybranych filarów parku maszynowego dla przedsiębiorstwa uczestników.

Adresaci: Kierownicy oraz specjaliści działów utrzymania ruchu, technicy i inżynierowie, specjaliści działów optymalizacyjnych i Lean liderzy.

Trenerzy: Doświadczeni specjaliści zajmujący się wdrażaniem TPM w różnych branżach na terenie całego kraju.

Czy wiesz jaka jest maksymalna zdolność poszczególnych obszarów produkcyjnych? Jaki jest potencjał ludzi i maszyn na kolejnych etapach produkcji? Chciałbyś dobrać najbardziej odpowiednie mierniki do poszczególnych procesów?
Intensywne szkolenie warsztatowe z wykorzystania narzędzi diagnozy procesów produkcyjnych oraz parametryzowania i ustalania wskaźników KPI’s, pozwoli Ci skutecznie działać w zakresie usprawniania swoich obszarów.
Szkolenie ma charakter warsztatowy i większość zajęć odbywa się na produkcji, gdzie ćwiczone są kolejno poznawane narzędzia diagnostyczne.

W trakcie szkolenia poznasz i przećwiczysz na swoim obszarze:

 • jakie narzędzia dostosować do różnych pomiarów parametrów w procesie: jak ocenić efektywność pracy ludzi, urządzeń, uzyski na surowcach
 • badania migawkowe pozwalające dokładnie określić ile czynności na każdym stanowisku tworzy wartość dodaną w procesie, ile jest strat i o jaki procent możemy podnieść efektywność eliminując straty; ćwiczenie z użyciem programu Obserwacje Migawkowe
 • zmapujesz przy pomocy VSM wybrany proces produkcyjny lub jego fragment poznając miejsca występowania wąskich gardeł, przepływy i zapasy w toku
 • nauczysz się oceniać efektywność pracy urządzenia na przykładzie wybranego urządzenia z produkcji obliczając odpowiednie wskaźniki OEE, MTTR, MTBF, analizując mikroprzestoje i przezbrojenia
 • poznasz narzędzia pomiaru uzysków na surowcach
 • nauczysz się parametryzować procesy ustalając miarodajne wskaźniki oceny procesów KPI’s

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: 8-12 osób

Forma szkolenia: prezentacja narzędzi badania efektywności, nauka metodyki i oprogramowania Obserwacje Migawkowe; obserwacje i pomiary na hali produkcyjnej; zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych, analizy wyników pomiarów, obliczenia efektywności, wnioski i podsumowania na temat otrzymanych wyników i sposobów pomiaru, dobór wskaźników KPI

Adresaci: Kierownicy i mistrzowie produkcji, specjaliści różnych działów w firmach produkcyjnych, Liderzy Lean, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu Lean.

Trenerzy: Inżynierowie zajmujący się wykonywaniem projektów diagnozy efektywności i optymalizacji w zakładach produkcyjnych na terenie całego kraju.

Intensywne 3 dniowe warsztaty, w których zespół uczestników staje się zespołem diagnozującym i optymalizującym wybrany proces. Uczestnikom przedstawiona jest idea Kaizen i możliwe formy występowania w organizacji. Ponadto, albo przede wszystkim poprzez praktyczny warsztat na własnym procesie mają możliwość przeprowadzenia sesji Kaizen Blitz.

 

Warsztat podzielony jest na 3 etapy:

 • Etap 1 ma na celu przekazanie wiedzy o możliwych metodach i narzędziach diagnostycznych, przeszkolenie uczestników szkolenia z zakresu wybranych narzędzi takich jak badania migawkowe czy mapowanie procesów oraz dobór metod i narzędzi odpowiednich do badanego procesu.
 • Etap 2 –  uczestnicy wykonują badania efektywności dla wybranego obszaru z wykorzystaniem takich metod jak: badania migawkowe, fotografia dnia roboczego, analiza przepływu, pomiary czasów technologicznych dla operacji, arkusze rejestracji przestojów i zatrzymań, straty i uzyski na surowcach i wiele innych w zależności od wymagań procesu.
 • Etap 3 to analiza i poszukiwanie rozwiązań dla wytypowanych problemów na podstawie wyników przeprowadzonej przez uczestników diagnozy procesów; w ramach tego etapu poprzez wykorzystanie narzędzi problem solving uczestnicy ucząc się sukcesywnego rozwiązywania problemów wypracowują rozwiązania dla najbardziej istotnych na obszarze zakłóceń i strat w procesie.

Reasumując w skrócie w trakcie warsztatu Kaizen Blitz uczestnicy:

 • poznają narzędzia diagnozy procesów
 • przeprowadzą samodzielną diagnozę wybranych procesów z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi
 • przeanalizują w zespole wyniki przeprowadzonej analizy, ocenią rozmiar strat dla obszaru i wybiorą najbardziej pilne problemy do rozwiązania
 • poznają metodykę i narzędzia zespołowego rozwiązywanie problemów Problem Solving
 • przeanalizują w zespole wybrane problemy wypracowując rozwiązania i opracowując Aciton Plan

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania: 3 dni (2 dni na hali produkcyjnej, 1 dzień w sali szkoleniowej)

Liczba uczestników: 8-10 osób

Forma szkolenia: prezentacja metod i narzędzi diagnozy, prezentacja i nauka oprogramowania wspomagającego diagnozę, wykonanie na hali badań i analiz przez uczestników, praca w zespołach nad analizą wyników, praca w zespołach nad wypracowaniem rozwiązań. Warsztaty mają formę zamkniętą i odbywają się po uprzednim wyborze procesów do analizy.

Adresaci: Kierownicy i mistrzowie produkcji, specjaliści różnych działów w firmach produkcyjnych, Liderzy Lean, kierownicy i specjaliści działów administracyjnych, 

Trenerzy: Inżynierowie zajmujący się wdrożeniem Lean oraz wdrażaniem ogólnozakładowych systemów Kaizen w zakładach produkcyjnych i usługowych na terenie całego kraju.

Szkolenie z zakresu normowania i balansowania to bardzo intensywny kurs normowania z licznymi analizami operacji technologicznych pozwalających dobrze zrozumieć poznawane metody.

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają metody normowania czasu pracy od fotografii dnia roboczego i badań migawkowych po bardzo zaawansowane analizy Time and Motion Study
 • nauczą się praktycznego wykorzystania poznanych metod podczas analiz filmów z rzeczywistych operacji technologicznych z różnych branż
 • przetestują powyższe metody na własnej produkcji analizując wybrane operacje technologiczne
 • będą potrafili dobrać poznane narzędzia normowania do różnych rodzajów operacji
 • nauczą się jak optymalizować i usprawniać istniejące stanowiska pracy poprzez wykorzystanie metod normowania
 • poznają możliwość projektowania linii technologicznych i operacji w najbardziej optymalny sposób wykorzystując techniki analizy ruchów elementarnych
 • nauczą się balansować linie technologiczne
 • poznają oprogramowanie wspomagające procesy normowania: Obserwacje migawkowe, Casat, Avix

Szkolenie dobrze przygotowuje technologów i inżynierów do jak najbardziej optymalnego projektowania. Szkolenie pokazuje jak wykorzystać normowanie również do optymalizacji i balansowania linii produkcyjnych oraz stanowisk pracy.

Bardzo często operacje analizowane w trakcie szkolenia są automatycznie poddane usprawnieniom co poprawia ich efektywność od kilku do kilkudziesięciu procent!

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania: 3 dni

Liczba uczestników: 5-12 osób

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, omówienie metod normowania, ćwiczenia w wykorzystaniu metod normowania na podstawie analizy filmów, analiza i uzupełnianie arkuszy normowania na przykładach rzeczywistych operacji, ćwiczenia w zakresie balansowania i optymalizacji operacji z wykorzystaniem metod normowania, prezentacja oprogramowania wspomagającego normowanie.

Adresaci: Kierownicy oraz specjaliści działów technologicznych oraz optymalizacyjnych, technolodzy, kierownicy i mistrzowie działów produkcyjnych, właściciele i dyrektorzy zakładów.


Trenerzy:  Doświadczeni specjaliści zajmujący się normowaniem procesów w różnych branżach na terenie całego kraju.

Ciągle pojawiające się zatrzymania i mikroprzestoje na maszynie, powtarzające się od lat problemy jakościowe na danym urządzeniu, awarie i techniczne trudności na produkcji, to tematy które możesz rozwiązywać samodzielnie lub zaangażować pracowników w kreatywny proces rozwiązywania problemów. Sesje Problem Solving mogą wykonywać zarówno samodzielnie pracownicy na produkcji, jak i dział utrzymania ruchu, magazyn, dział księgowości czy logistyki.

Szkolenie ma na celu nauczenie metod i narzędzi zespołowego rozwiązywania problemów przy pomocy systematycznego podejścia realizowanego poprzez PDCA, 8D czy DMAIC.
W trakcie szkolenia uczestnicy analizują rzeczywiste problemy ze swoich obszarów bazując na wcześniej przygotowanych danych o wytypowanych problemach do analizy.

Uczestnicy w trakcie szkolenia:

 • poznają metodologię PDCA, 8D i DMAIC
 • będą pracować w zespole nad poszukiwaniem rozwiązania problemu z własnego obszaru(produkcyjnego, administracyjnego, logistycznego)
 • poznają wybrane statystyczne metody zbierania i przetwarzania danych: diagram Pareto, histogram, karty i arkusze kontrolne, wykresy, diagramy korelacji
 • przećwiczą na analizowanym problemie narzędzia Problem Solving takie jak: Diagram Ishikawy, 5W1H, 5xWhy
 • poznają sposoby doboru metod i narzędzi do poszczególnych etapów rozwiązywania problemów
 • nauczą się metod selekcji i doboru optymalnego rozwiązania
 • nauczą się samodzielnego moderowania zespołów problem solving

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania: 1 dzień

Liczba uczestników: 8-14 osób

Forma szkolenia: Prezentacja metod, praca w zespołach z narzędziami problem solving oraz z danymi statystycznymi. Szkolenie ma formę warsztatu dedykowanego. Uczestnicy pracują na rzeczywistych danych i problemach ze swoich obszarów. 

Adresaci: Specjaliści różnych działów produkcyjnych, pośrednio produkcyjnych i administracyjnych; kierownicy i mistrzowie produkcji; pracownicy produkcyjni

Trenerzy: Inżynierowie zajmujący się wdrożeniem Lean w zakładach produkcyjnych na terenie całego kraju.

doświadczenia jest to niezwykle istotna grupa pracowników, która może mieć ogromny wpływ na to jak wygląda wydajność i stabilność procesu oraz motywacja pracowników tego obszaru.

Akademia Brygadzisty to cykl dedykowanych i precyzyjnie przygotowanych warsztatów rozwijających określone potrzeby i umiejętności niezbędne na stanowisku brygadzisty. To zestaw narzędzi „twardych” przydatnych w zarządzaniu procesem produkcyjnym oraz zestaw kompetencji „miękkich”. Akademia nie jest szablonem, narzędzia i nabywane umiejętności oparte są o wcześniejsze badanie efektywności obszarów, którymi zarządzają delegowani brygadziści oraz badanie kompetencji zarządzania procesem i ludźmi każdego z uczestników.

W ramach Akademii Brygadzisty rozwijane mogą być takie umiejętności jak:

 • diagnozowanie potencjału obszarów produkcyjnych w oparciu o metodykę Rapid Plant Assessment oraz wykorzystanie narzędzi diagnostycznych m.in.: badania migawkowe, fotografia dnia roboczego, mapowanie procesów, narzędzia statystyczne, pomiary czasów technologicznych cykli
 • tworzenie, interpretacje i praktyczne stosowanie mierników i wskaźników produkcyjnych KPI’s w zależności od procesu
 • umiejętność identyfikowania i mierzenia strat w procesach oraz angażowanie zespołu do ich eliminacji (w ramach prowadzonych zadań warsztatowych)
 • zrozumienie i praktyczne wykorzystanie narzędzi lean i innych narzędzi optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez mini warsztaty SMED, TPM, 5S
 • umiejętności tworzenia layoutu, reorganizacji, normowania i balansowania procesu
 • aktywizowanie pracowników do zespołowego rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz moderowanie sesji Kaizen, Problem Solving wśród swojej załogi, umiejętność zarządzania i „ciągnięcia” zmiany
 • umiejętność stosowania PDCA dla zadań zaplanowanych z własną załogą oraz rozliczania zadań
 • umiejętności instruowania zgodnie z metodyką TWI, przekazywania informacji, delegowania zadań i prowadzenia spotkań z pracownikami
 • trening umiejętności kierowniczych: praca na postawach, komunikacja z pracownikami, motywowanie załogi

INFORMACJE O SZKOLENIU

Przygotowanie i przeprowadzenie Akademii odbywa się w kilku krokach:
1. Spotkanie trenerów PCP z Kierownictwem i Działem Kadr
2. Badanie efektywności produkcji w obszarach zarządzanych przez oddelegowanych Brygadzistów
3. Badanie kompetencji Brygadzistów w zakresie zarządzania procesem i zespołem
4. Przedstawienie programu i sposobu realizacji cyklu warsztatów, określenie mierzalnych celów projektu
5. Realizacja od 3 do 10 spotkań warsztatowych opartych o warsztaty „on the job”
6. Każdy moduł kończy się zadaniem do wykonania, bez którego realizacji uczestnik nie ma możliwości kontynuacji kursu
7. Po każdym module szkoleniowym przygotowany jest raport poszkoleniowy, konsultacja z Zarządem i status osiąganych celów

W ramach naszej działalności przygotowaliśmy i prowadziliśmy szkolenia, warsztaty, projekty dla firm produkcyjnych, logistycznych, administracyjnych głównie dedykowane i ”skrojone” na potrzeby organizacji.

Aby dopasować szkolenie do potrzeb Klientów, najczęściej odwiedzamy ich miejsce pracy, zwiedzamy produkcję, magazyny, działy jakości, utrzymania ruchu i inne obszary; wykonujemy analizy procesówbędące bezpośrednim przygotowaniem do stworzenia dedykowanych treningów i warsztatów. Opracowujemy indywidualne gry szkoleniowe.

Wybierz obszary tematyczne, które Cię interesują lub opisz Twoje zapotrzebowanie i pozwól nam zaprojektować dla Ciebie dedykowane szkolenia/ warsztaty.

OBSZARY TEMATYCZNE

 • Diagnoza efektywności procesu
 • 5S
 • SMED
 • TPM
 • Lean w produkcji
 • Lean w administracji
 • Lean w magazynach
 • VSM – mapowanie procesów 
 • Kanban
 • Normowanie czasu pracy
 • Balansowanie procesu produkcyjnego
 • Projektowanie procesu montażu
 • Parametryzowanie procesu – wskaźniki KPI’s
 • FMEA
 • SPC
 • APQP/ PPAP
 • Six Sigma
 • Problem Solving 
 • Kaizen
 • Systemy pomysłów pracowniczych
 • TWI – system szkoleń stanowiskowych
 • Lider zespołu produkcyjnego
 • Akademia Mistrza/ Brygadzisty
 • Project Management
 • Trener/ Koordynator Lean